Birthday list for 17/12/2017  
KANTILAL D. GALA
BORIVALI-WEST
9833823643
JASMINE
DADAR-WEST
9619853388
RASHI VISHAL DEDHIA
CHEMBUR
VIJAY THAKARSHI GANGAR
SEWRI
9867074469
JINESH JAVERI GALA
MAZGOAN